Banner2

ซิมเน็ต
โปรเน็ต Icon
เช็คพัสดุ Ems
เช็คพัสดุ Kerry
000000

ผลรวม 55

มีบุคลิกภาพเรียบร้อย ลักษณะดี มีคนเชื่อใจ ใช้เหตุผล มีสติปัญญาดี ชีวิตรุ่งโรจน์สดใส เจริญก้าวหน้า ผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ ชอบศึกษาศาสตร์ต่างๆ มักชอบสอน ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่น ชอบสงสารผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยาก ทำให้ได้ทำบุญอยู่บ่อยครั้ง